Akcija!

Multi Split Samsung AJ050TXJ2KG/EU

1,240.00

Aprašymas

  • Tyli sistema. Nepa­pras­tai tylios ir efek­ty­viai ener­giją varto­jan­čios „Multi Split“ siste­mos puikiai opti­mi­zuoja oro kondi­cio­na­vimą mažes­nėse patal­pose. Siste­mos pasi­žymi lengvu, daug erdvės neuž­iman­čiu dizainu bei vieno mygtuko auto­ma­ti­niu veikimu, dėl ko jų įren­gi­mas papras­tas ir nebran­gus.
  • Multi-split sistema – skirta norin­tiems savo namuose įsidiegti daugiau nei vieną kondi­cio­nie­rių. Išori­nėje namo dalyje stato­mas lauko blokas, iš kurio į namo vidų galima pajungti keletą vidi­nių dalių. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos vienu metu.
  • Aplin­kai neken­kian­tis R32 freo­nas. Naudo­ja­mas R32 freo­nas, kurio ozono ardymo poten­cia­las (ODP) lygus nuliui, o globa­li­nio šiltė­jimo poten­cia­las (GWP) mažes­nis negu įprastų freonų, todėl žymiai mažiau kenkia aplin­kai.
  • Dvigu­bas BLDC komp­re­so­rius. Vienas svar­biau­sių elementų, lemian­čių efek­ty­vumą – pažangi komp­re­so­rių tech­no­lo­gija. Dėl dvigubo beše­pe­čio nuola­ti­nės srovės roto­ri­nio komp­re­so­riaus su aukš­čiau­sios koky­bės judan­čio­mis dali­mis, „Sam­sung FJM“ veikia itin efek­ty­viai ir pati­ki­mai.
  • Platus darbi­nės lauko tempe­ra­tū­ros diapa­zo­nas. „Sam­sung FJM“ vėsina, kai lauko tempe­ra­tūra siekia 46 °C ir šildo esant –15 °C, todėl nebe­rei­kia papil­domų įren­gi­nių esant nepa­lan­kioms oro sąly­goms. Išma­nioji keitik­lio sistema grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą ir nuolat atlieka korek­ci­jas, kad užtik­rintų nuola­tinį komfortą.

 

Išorinio bloko modelis   AJ050TXJ2KG/EU

Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C  -10.0 ~ 46.0

Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C  -15.0 ~ 24.0

Elektros maitinimas, Φ/V/Hz   1 / 220-240 / 50

Nominali šaldymo galia, kW  5

Nominali šildymo galia, kW  5.6

Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW  1.22

Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW  1.28

Nominali šaldymo darbinė srovė, 5.6

Nominali šildymo darbinė srovė, 5.9

Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), 20

Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), 15

Suminis vamzdžių ilgis, 30

Šaltnešio tipas  R32

Šaldymo energijos klasė  A+++

Šildymo energijos klasė  A++

Šaldymo naudingumo koeficientas, EER  4.1

Šildymo naudingumo koeficientas, COP  4.38

Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER  8.54

Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP  4.64

Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min  33.1

Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)  46.0/47.0

Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm  790 x 548 x 285

Išorinio bloko svoris, kg  33

Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )  6.35 x 2 / 1/4″ x 2

Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )   9.52 x 2 / 3/8″ x 2

Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )  OUT

Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm  601.7

Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm  310

Kompresoriaus tipas  Single BLDC rotary inverter