Akcija!

Multi Split Samsung AJ052TXJ3KG/EU

1,470.00

Aprašymas

  • Tyli sistema. Nepa­pras­tai tylios ir efek­ty­viai ener­giją varto­jan­čios „Multi Split“ siste­mos puikiai opti­mi­zuoja oro kondi­cio­na­vimą mažes­nėse patal­pose. Siste­mos pasi­žymi lengvu, daug erdvės neuž­iman­čiu dizainu bei vieno mygtuko auto­ma­ti­niu veikimu, dėl ko jų įren­gi­mas papras­tas ir nebran­gus.
  • Multi-split sistema – skirta norin­tiems savo namuose įsidiegti daugiau nei vieną kondi­cio­nie­rių. Išori­nėje namo dalyje stato­mas lauko blokas, iš kurio į namo vidų galima pajungti keletą vidi­nių dalių. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos vienu metu.
  • Aplin­kai neken­kian­tis R32 freo­nas. Naudo­ja­mas R32 freo­nas, kurio ozono ardymo poten­cia­las (ODP) lygus nuliui, o globa­li­nio šiltė­jimo poten­cia­las (GWP) mažes­nis negu įprastų freonų, todėl žymiai mažiau kenkia aplin­kai.
  • Dvigu­bas BLDC komp­re­so­rius. Vienas svar­biau­sių elementų, lemian­čių efek­ty­vumą – pažangi komp­re­so­rių tech­no­lo­gija. Dėl dvigubo beše­pe­čio nuola­ti­nės srovės roto­ri­nio komp­re­so­riaus su aukš­čiau­sios koky­bės judan­čio­mis dali­mis, „Sam­sung FJM“ veikia itin efek­ty­viai ir pati­ki­mai.
  • Platus darbi­nės lauko tempe­ra­tū­ros diapa­zo­nas. „Sam­sung FJM“ vėsina, kai lauko tempe­ra­tūra siekia 46 °C ir šildo esant –15 °C, todėl nebe­rei­kia papil­domų įren­gi­nių esant nepa­lan­kioms oro sąly­goms. Išma­nioji keitik­lio sistema grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą ir nuolat atlieka korek­ci­jas, kad užtik­rintų nuola­tinį komfortą.

 

Išorinio bloko modelis   AJ052TXJ3KG/EU

Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C   -10.0 ~ 46.0

Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C  -15.0 ~ 24.0

Elektros maitinimas, Φ/V/Hz  1 / 220-240 / 50

Nominali šaldymo galia, kW  5.2

Nominali šildymo galia, kW  6.3

Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW  1.25

Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW  1.32

Nominali šaldymo darbinė srovė, 5.5

Nominali šildymo darbinė srovė, A   6.1

Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), 25

Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), 15

Suminis vamzdžių ilgis, 50

Šaltnešio tipas  R32

Šaldymo energijos klasė  A+++

Šildymo energijos klasė  A++

Šaldymo naudingumo koeficientas, EER  4.16

Šildymo naudingumo koeficientas, COP  4.77

Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER  8.51

Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP  4.6

Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min  38

Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)  46.0/48.0

Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm  880 x 638 x 310

Išorinio bloko svoris, kg  44.5

Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )  6.35 x 3 / 1/4″ x 3

Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )   9.52 x 2 + 12.70 / 3/8″ x 2 + 1/2″

Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )  OUT

Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm  661

Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm  338

Kompresoriaus tipas   Single BLDC rotary inverter